تبلیغات
گروه علوم تجربی شهرستان اندیمشك - بودجه بندی پیشنهادی درس علوم تجربی راهنمایی منطقه اندیمشك درسال تحصیلی 90 – 89

   بودجه بندی پیشنهادی درس علوم تجربی راهنمایی منطقه  اندیمشك درسال تحصیلی 90 –  89
ماه /  پایه

اول راهنمایی

دوم راهنمایی

سوم راهنمایی

مهرماه 89

مقدمه تا صفحه 22

مقدمه تا صفحه 23

یاد آوری تا صفحه 24

آبان ماه 89

از صفحه  46 - 23

از صفحه 51 - 24

از صفحه 52 - 25

آذرماه 89

از صفحه  75 47

از صفحه 76 - 52

از صفحه 76 - 53

دی ماه 89

از صفحه  90 - 76

از صفحه 90 - 77

از صفحه 85 - 77

بهمن ماه 89

از صفحه 111 - 91

از صفحه 115 - 91

از صفحه 104 - 86

اسفند ماه 89

از صفحه 132 - 112

از صفحه 136 - 116

از صفحه 126 - 105

فروردین ماه 90

از صفحه 147 - 133

از صفحه 154 - 137

از صفحه 140 - 127

اردیبهشت ماه 90

از صفحه 159 - 148

از صفحه 170 - 150

از صفحه 156 - 141