تبلیغات
گروه علوم تجربی شهرستان اندیمشك - با سلام و احترام خد مت همکاران گرامی رشته علوم تجربی

بسمه تعالی

   با سلام و احترام خد مت همکاران گرامی رشته علوم تجربی

   بارم بندی پیشنهادی نوبت اول در سه پایه  سال تحصیلی91-1390 به شرح ذیل می باشد.

·         این بارم بندی پیشنهادی بوده و تا 5/. نمره قابل تغییر است.

·         طراحی سوالات باید بر اساس شیوه نامه ارزشیابی درس علوم تجربی ، انجام گیرد یعنی از انواع سوالات (نقشه مفهومی،جدول،چهار گزینه ای با ذکر دلیل ، غلط علمی، شکل ، مسئله و...) استفاده شود.

·         بارم بندی به صورت 7 نمره دانشی 7 نمره مهارتی و 1 نمره نگرشی در نظر گرفته شود.

·         در پایه سوم ، فصل ششم  2 نمره به حل مسئله اختصاص داده شود.

·         در هر پایه 1 نمره از بارم بندی به نامگذاری شکل اختصاص داده شود .