تبلیغات
گروه علوم تجربی شهرستان اندیمشك - بارم بندی پیشنهادی نوبت اول در سه پایه سال تحصیلی91-1390 به شرح ذیل می باشد.

فصل

پایه اول

فصل

پایه دوم

فصل

پایه سوم

عنوان درس

بارم

عنوان درس

بارم

عنوان درس

بارم

اول

ماده و ویژگی های آن

5/1

اول

مواد در حال تغییر

4

اول

درون اتم

2

دوم

اثر گرما بر حجم مواد

5/1

دوم

نور، رنگ ، بینایی

5/2

دوم

اتم ها و ترکیب های شیمیایی

3

سوم

اثر گرما بر حالت مواد

5/2

سوم

موج

2

سوم

سرگذشت زمین

5/2

چهارم

دسته بندی مواد

3

چهارم

گرما چیست؟

3

چهارم

زمین ساخت ورقه ای

5/1

پنجم

انرژی

5/1

پنجم

ساختار زمین

5/.

پنجم

فراتر از زمین

1

ششم

نیرو

5/2

ششم

مواد سازنده سنگ کره

3

ششم

کار، انرژی و توان

5

هفتم

حرکت

5/2

هفتم

............

 

هفتم

................