تبلیغات
گروه علوم تجربی شهرستان اندیمشك - ریز بارم نمرات پیشنهادی كتابهای علوم تجربی سه پایه دوره ی راهنمایی تحصیلی درنوبت اول


پیشنهادی كتابهای علوم تجربی سه پایه دوره ی راهنمایی تحصیلی  درنوبت اولشماره فصل

     عنوان فصل

 بارم

   عنوان فصل

 بارم

 عنوان فصل

   بارم

        1

ماده وویژگیهای آن

1

مواددرحال تغییر

2.5


درون اتم

2.5

        2

اثرگرمابرحجم ماده

2.5

نو،رنگ،بینایی

3

اتمهاوتركیبهای شیمیایی

5/2

        3

اثرگرمابرحالت ماده

2.5

        موج

2

سرگذشت زمین

2

        4

    دسته بندی مواد

2.5

گرماچیست؟

3

زمین ساخت ورقه ای

2.5

        5

       انرژی

2

ساختارزمین

1

فراتر اززمین

2

        6

          نیرو

2

موادسازنده ی سنگ كره

2.5

كار،انرژی و توان

3

        7

        حركت

1.5

كاربردسنگها وكانیها

1

فشار

1.5

        8

      آب در هوا

1

 

 

 

 

 

moosavyan@gmail.com

http:\\www.godanesh.mihanblog.com