تبلیغات
گروه علوم تجربی شهرستان اندیمشك - نمونه سوالات نوبت اول پایه دوم

نمونه سوالات نوبت اول پایه دوم آقای رسول حسینی

نکته :نمونه سوالات داده شده در این سایت فقط برای آشنایی می باشند وهرمعلم بایدبرای ارزشیابی نسبت به سطح معلومات دانش آموزان وتدریس خوداقدام به طراحی سوال نماید.